Constant,  Curtea Europeana a considerat că respectarea dreptului la un proces echitabil şi principiul securităţii raporturilor juridice impun exigenţa conform căreia nicio parte nu este îndreptăţită să solicite judecarea unei cauze în care a fost dată o decizie definitivă şi executorie, pentru simplul motiv de a obţine o judecată pe fond şi o nouă hotărâre (cauza Bartos c.României), aceeaşi instanţă a precizat că aceste principii nu au caracter absolut şi că redeschiderea unei proceduri judiciare ar fi compatibilă cu textul

Convenţiei doar în anumite circumstanţe excepţionale, situaţii numite de Curte „defecte fundamentale” ale hotărârii.

Curtea însăşi recomandă, uneori, redeschiderea unor procese, ca fiind cea mai potrivită măsură reparatorie, atunci când procedurile derulate în faţa instanţelor naţionale nu au respectat cerinţele art. 6 din Convenţie (de exemplu, cauza Lungoci c.României).

Facand aplicarea acestui principiu, Înalta Curte constată că greşeala materială săvârşită de instanţa de recurs prin neobservarea unor înscrisuri esenţiale calculării termenului de prescripţie, împrejurare de natură să afecteze în substanţa sa dreptul de acces la justiţie al reclamantei SC V. SA, se încadrează, ca natură şi gravitate, în noţiunea de „defecte fundamentale” pentru a permite desfiinţarea deciziei şi rejudecarea recursurilor.

Aceste erori materiale săvârşite de instanţa de recurs se circumscriu noţiunii de greşeală materială şi justifică admiterea contestaţiei în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 318 alin. (1) teza I C. proc. civ., întrucât sunt erori evidente, în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului, a căror verificare nu implică reexaminarea elementelor de fond ale prescripţiei, cum ar fi: cadrul legal aplicabil, termenul legal de prescripţie, momentul de la care s-a apreciat că a luat naştere dreptul la acţiune al reclamantei, pretinsele suspendări sau întreruperi ale termenului de prescripţie.
(Decizia nr. 644/2015 ICCJ)

646 - total vizitatori unici 1 - vizitatori unici (astazi / articol)